“Dual sensitive supramolecular curcumin nanoparticles” in “advanced yeast particles” mediate macrophage reprogramming, ROS scavenging and inflammation resolution for ulcerative colitis treatment

  • Impact factors: 10.2
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Han Xiaoqin, Luo Ruifeng, Qi Shanshan, Wang Yanli, Dai Linxin, Nie Wenbiao, Lin Meisi, He Haoqi, Ye Naijing, Fu Chaomei, You Yu, Fu Shu, Gao Fei
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-01976-2
  • Date:2023-09-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation