Duo-role Platelet-rich Plasma: Temperature-induced Fibrin Gel and Growth Factors’ Reservoir for Microneedles to Promote Hair Regrowth

  • Impact factors: 12.822
  • Publication: Journal of Advanced Research
  • Author:Yang Sun, Lunan Yang, Lijuan Du, Yi Zhou, Kaige Xu, Jian Chen, Ye He, Qian Qu, Yong Miao, Malcolm Xing, Zhiqi Hu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jare.2023.02.014
  • Date:2023-02-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation