E Se tea extract ameliorates CCl4 induced liver fibrosis via regulating Nrf2/NF-κB/TGF-β1/Smad pathway

  • Impact factors: 6.656
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Zhengxuan Wang, Pengzhen Sun, Tianrui Zhao, Jianxin Cao, Yaping Liu, Afsar Khan, Wenbing Zhou, Guiguang Cheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.154854
  • Date:2023-05-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation