Echinococcus granulosus cyst fluid inhibits inflammatory responses through inducing histone demethylase KDM5B in macrophages

  • Impact factors: 3.2
  • Publication: Parasites & Vectors
  • Author:Wang Xiaopeng, Lin Ruolin, Fu Chunxue, Yang Chun, Dong Dan, Wu Xiangwei, Chen Xueling, Wang Lianghai, Hou Jun
  • DOI citation-doi:10.1186/s13071-023-05948-1
  • Date:2023-09-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation