Effects of Intestinal Microorganisms on Influenza-Infected Mice with Antibiotic-Induced Intestinal Dysbiosis, through the TLR7 Signaling Pathway

  • Impact factors: 3.115
  • Publication: Frontiers in Bioscience-Landmark
  • Author:Jie Gao, Huifang Chen, Liuyue Xu, Shanglin Li, Huijun Yan, Lifang Jiang, Wenli Cheng, Zhenyou Jiang
  • DOI citation-doi:10.31083/j.fbl2803043
  • Date:2023-03-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation