Efferocytosis-inspired nanodrug treats sepsis by alleviating inflammation and secondary immunosuppression

  • Impact factors: 4
  • Publication: Biomedical Materials
  • Author:Xiaoyu Guo, Peiming Shen, Rongjiao Shao, Ting Hong, Weizhuo Liu, Yi Shen, Fan Su, Qinlan Wang, Bin He
  • DOI citation-doi:10.1088/1748-605X/acef9a
  • Date:2023-08-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation