Electroacupuncture alleviates intrauterine adhesion through regulating autophagy in rats

  • Impact factors: 4
  • Publication: MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION
  • Author:Liu Jingyu, Zhu Qian, Pan Yan, Hao Sainan, Wang Zhaoxian, Cui Chuting, Li Junwei, Huang Yueying, Xia Liangjun, Xu Tiancheng, Cheng Jie, Shen Jie, Xia Youbing
  • DOI citation-doi:10.1093/molehr/gaad037
  • Date:2023-11-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation