Ellagic Acid–Cyclodextrin Inclusion Complex-Loaded Thiol–Ene Hydrogel with Antioxidant, Antibacterial, and Anti-inflammatory Properties for Wound Healing

  • Impact factors: 10.383
  • Publication: ACS Applied Materials & Interfaces
  • Author:Tingyue Zhang, Liwei Guo, Ruolan Li, Jiang Shao, Lei Lu, Ping Yang, Ansha Zhao, Yanqiu Liu
  • DOI citation-doi:10.1021/acsami.2c20229
  • Date:2023-01-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation