Elucidating the development, characterization, and antitumor potential of a novel humanized antibody against Trop2

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Dan-dan Zhou, Li-ping Sun, Qun Yu, Xiao-tian Zhai, Lan-wen Zhang, Rui-juan Gao, Yong-su Zhen, Rong Wang, Qing-fang Miao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.127105
  • Date:2023-09-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation