Endothelial CCRL2 induced by disturbed flow promotes atherosclerosis via chemerin-dependent β2 integrin activation in monocytes

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: CARDIOVASCULAR RESEARCH
  • Author:Tang Chaojun, Chen Guona, Wu Fan, Cao Yiren, Yang Fei, You Tao, Liu Chu, Li Menglu, Hu Shuhong, Ren Lijie, Lu Qiongyu, Deng Wei, Xu Ying, Wang Guixue, Jo Hanjoong, Zhang Yonghong, Wu Yi, Zabel Brian A, Zhu Li
  • DOI citation-doi:10.1093/cvr/cvad085
  • Date:2023-06-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation