Endothelial cell-derived exosomes boost and maintain repair-related phenotypes of Schwann cells via miR199-5p to promote nerve regeneration

  • Impact factors: 9.429
  • Publication: JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
  • Author:Huang, Jinsheng, Zhang, Geyi, Li, Senrui, Li, Jiangnan, Wang, Wengang, Xue, Jiajia, Wang, Yuanyi, Fang, Mengyuan, Zhou, Nan
  • DOI citation-doi:10.1186/s12951-023-01767-9
  • Date:2023-01-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation