Endothelial progenitor cell-derived exosomes promote anti-inflammatory macrophages via SOCS3/JAK2/STAT3 axis and improve the outcome of spinal cord injury

  • Impact factors: 9.3
  • Publication: Journal of Neuroinflammation
  • Author:Yuan Feifei, Peng Wei, Yang Yuying, Xu Jiaqi, Liu Yudong, Xie Yong, Huang Tingmo, Shi Chaoran, Ding Yinghe, Li Chengjun, Qin Tian, Xie Shanshan, Zhu Fengzhang, Lu Hongbin, Huang Jianjun, Hu Jianzhong
  • DOI citation-doi:10.1186/s12974-023-02833-7
  • Date:2023-06-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation