Endothelial Stat3 activation promotes osteoarthritis development

  • Impact factors: 8.5
  • Publication: CELL PROLIFERATION
  • Author:Jiadong Li, Wencai Zhang, Xinru Liu, Guangfeng Li, Yuyuan Gu, Kun Zhang, Fuming Shen, Xiang Wu, Yingying Jiang, Qin Zhang, Fengjin Zhou, Ke Xu, Jiacan Su
  • DOI citation-doi:10.1111/cpr.13518
  • Date:2023-06-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation