Engineered Apoptosis-Bioinspired Nanoparticles Initiate Immune Cascade for Cancer Immunotherapy of Malignant Ascites

  • Impact factors: 10.383
  • Publication: ACS Applied Materials & Interfaces
  • Author:Anmin Huang, Feixia Guo, Zhijie Yu, Pixu Liu, Shiying Dong, Yunjie Zhang, Yifan Kong, Xiuyan Kong, Ting Li, Yongde Luo, Hongping Xia, Keqing Shi, Jinglin Xia
  • DOI citation-doi:10.1021/acsami.2c19769
  • Date:2023-02-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation