Enhanced De Novo Lipid Synthesis Mediated by FASN Induces Chemoresistance in Colorectal Cancer

  • Impact factors: 6.575
  • Publication: Cancers
  • Author:Lingyu Han, Weixing Dai, Wenqin Luo, Li Ye, Hongsheng Fang, Shaobo Mo, Qingguo Li, Ye Xu, Renjie Wang, Guoxiang Cai
  • DOI citation-doi:10.3390/cancers15030562
  • Date:2023-01-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation