Enhancing effect of chitosan nanoparticles on the immune efficacy of Bordetella bronchiseptica outer membrane vesicles

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Xuefeng Li,Yee Huang,Jiaying Sun,Xiaoping Yu,Xiangfei Xu,Xuemei Cui,Ke Li,Quanan Ji,Yan Liu,Guolian Bao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110612
  • Date:2023-07-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation