Epstein-Barr virus envelope glycoprotein 110 inhibits NF-κB activation by interacting with NF-κB subunit p65

  • Impact factors: 5.486
  • Publication: JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
  • Author:Mingsheng Cai, Bin Xiao, Yuanfang Wang, Kezhen Wang, Wenqi Luo, Jiangqin Fu, Shuai Wang, Shenyu Deng, Bolin Li, Lan Gong, Jiayi Zhong, Li Hu, Lingxia Pan, Liding Wang, Yintao Liu, Chen Huang, Xiaoqing Li, Qiyuan Zeng, Haoran Kang, Linhai Li, Jie Zan, Tao Peng, Haidi Yang, Meili Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jbc.2023.104613
  • Date:2023-03-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation