Eschar dissolution and the immunoregulator effect of keratinase on burn wounds

  • Impact factors: 4.6
  • Publication: Scientific Reports
  • Author:Xu Yan, Hu Kai, Liu Chenyang, Du Pan, Zhou Feifan, Lu Yichi, Fu Qiuyan, Xu Jianmin, Lyu Guozhong
  • DOI citation-doi:10.1038/s41598-023-39765-4
  • Date:2023-08-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation