Exosome-mediated Delivery of miR-519e-5p Promotes Malignant Tumor Phenotype and CD8+ T-Cell Exhaustion in Metastatic PTC

  • Impact factors: 5.8
  • Publication: JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
  • Author:Li Genpeng, Chen Wenjie, Jiang Ke, Huang Jing, Zhong Jinjing, Liu Xiaowei, Wei Tao, Gong Rixiang, Li Zhihui, Zhu Jingqiang, Shi Hubing, Lei Jianyong
  • DOI citation-doi:10.1210/clinem/dgad725
  • Date:2023-12-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation