Exploration of the mechanism of Qi-Xian decoction in asthmatic mice using metabolomics combined with network pharmacology

  • Impact factors: 5
  • Publication: Frontiers in Molecular Biosciences
  • Author:Yuhua Lin, Yue Wu, Fuqi Ma, Cuiting Shan, Jialu Ma, Wenguan Li, Huayang Pan, Xiayi Miao, Jinjin Liu, Xiongbiao Wang, Zhenhua Ni
  • DOI citation-doi:10.3389/fmolb.2023.1263962
  • Date:2023-12-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation