Fasudil-modified macrophages reduce inflammation and regulate the immune response in experimental autoimmune encephalomyelitis

  • Impact factors: 6.1
  • Publication: Neural Regeneration Research
  • Author:Liu Chunyun,Guo Shangde,Liu Rong,Guo Minfang,Wang Qing,Chai Zhi,Xiao Baoguo,Ma Cungen
  • DOI citation-doi:10.4103/1673-5374.379050
  • Date:2023-07-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation