FCN3 inhibits the progression of hepatocellular carcinoma by suppressing SBDS-mediated blockade of the p53 pathway

  • Impact factors: 10.75
  • Publication: International Journal of Biological Sciences
  • Author:Ma, Dong;Liu, Pengpeng;Wen, Junjun;Gu, Yang;Yang, Zhangshuo;Lan, Jianwei;Fan, Haining;Liu, Zhisu;Guo, Deliang
  • DOI citation-doi:10.7150/ijbs.69784
  • Date:2023-01-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation