Fecal microbiota transplantation inhibited neuroinflammation of traumatic brain injury in mice via regulating the gut–brain axis

  • Impact factors: 5.7
  • Publication: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
  • Author:Xuezhen Hu, Hangqi Jin, Shushu Yuan, Tao Ye, Zhibo Chen, Yu Kong, Jiaming Liu, Kaihong Xu, Jing Sun
  • DOI citation-doi:10.3389/fcimb.2023.1254610
  • Date:2023-09-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation