Fenofibrate inhibits MOXD1 and PDZK1IP1 expression and improves lipid deposition and inflammation in mice with alcoholic fatty liver

  • Impact factors: 6.1
  • Publication: LIFE SCIENCES
  • Author:Tongtong Pan, Zhiguang Zhao, Jianshuang Lu, Hong Wen, Jiarong Zhang, Yali Xu, Yongping Chen, Xiaoya Jin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.lfs.2023.122321
  • Date:2023-12-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation