Ferritinophagy-mediated ferroptosis facilitates methotrexate-induced hepatotoxicity by high-mobility group box 1 (HMGB1)

  • Impact factors: 6.7
  • Publication: LIVER INTERNATIONAL
  • Author:Chengbo Wang, Maodong Leng, Cong Ding, Xiangzhan Zhu, Yaodong Zhang, Chenchen Sun, Pu Lou
  • DOI citation-doi:10.1111/liv.15811
  • Date:2023-12-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation