Ferroptosis contributes to endometrial fibrosis in intrauterine adhesions

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
  • Author:Qi Zhu, Simin Yao, Ziying Ye, Peipei Jiang, Huiyan Wang, Xiwen Zhang, Dan Liu, Haining Lv, Chenrui Cao, Zhenhua Zhou, Zihan Zhou, Weichen Pan, Guangfeng Zhao, Yali Hu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.freeradbiomed.2023.06.001
  • Date:2023-06-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation