Flot2 deficiency facilitates B cell-mediated inflammatory responses and endotoxic shock

  • Impact factors: 6.4
  • Publication: IMMUNOLOGY
  • Author:Qin Yang, Zhenhua Zhang, Ziye Chen, Yiyuan Wang, Yan Chen, Jiehuang Zheng, Ruopeng Li, Lihong Li, Lixia Mo, Qinghe Liang, Fengsheng Chen, Junjian Wang, Xiaojuan Li
  • DOI citation-doi:10.1111/imm.13692
  • Date:2023-09-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation