Focal adhesion kinase induces cardiac remodeling through NF-κB-mediated inflammatory responses in diabetic cardiomyopathy

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Bo Jin, Jiong Wang, Yi Chen, Wei Zuo, Bo Hong, Jie Li, Fang Huang, Mengpei Zhang, Yi Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110280
  • Date:2023-05-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation