Folic acid-modified lactoferrin nanoparticles coated with a laminarin layer loaded curcumin with dual-targeting for ulcerative colitis treatment

  • Impact factors: 8.025
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Naijing Ye, Peng Zhao, Shibu Ayue, Shanshan Qi, Yan Ye, Haoqi He, Linxin Dai, Ruifeng Luo, Degui Chang, Fei Gao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.123229
  • Date:2023-01-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation