Formulation and Evaluation of Lipidized Imiquimod as an Effective Adjuvant

  • Impact factors: 5.578
  • Publication: ACS Infectious Diseases
  • Author:Wenzhu Yin, Bihua Deng, Zeyu Xu, Haiyan Wang, Fang Ma, Mingxu Zhou, Yu Lu, Jinqiu Zhang
  • DOI citation-doi:10.1021/acsinfecdis.2c00583
  • Date:2023-01-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation