Framework Nucleic Acid-Based Multifunctional Tumor Theranostic Nanosystem for miRNA Fluorescence Imaging and Chemo/Gene Therapy

  • Impact factors: 9.5
  • Publication: ACS Applied Materials & Interfaces
  • Author:Haikun Luo,Zhao Wang,Qian Mo,Jianying Yang,Fan Yang,Yujin Tang,Jia Liu,Xinchun Li
  • DOI citation-doi:10.1021/acsami.3c01611
  • Date:2023-07-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation