Free fatty acids induce coronary microvascular dysfunction via inhibition of the AMPK/KLF2/eNOS signaling pathway

  • Impact factors: 5.314
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE
  • Author:Yanda Zhang, Jian Zhao, Changzhen Ren, Bowen Hu, Ru Ding, Zhiqing He, Chun Liang
  • DOI citation-doi:10.3892/ijmm.2023.5237
  • Date:2023-03-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation