FSH promotes immature porcine Sertoli cell proliferation by activating the CCR7/Ras-ERK signaling axis

  • Impact factors: 3.923
  • Publication: REPRODUCTION
  • Author:Yanfei Yin, Jiajia Ma, Xiaofang Lu, Saina Yan, Qianqian Jiang, Dazhi Wu, Bin Chen, Bo Weng, Maoliang Ran
  • DOI citation-doi:10.1530/REP-22-0441
  • Date:2023-03-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation