Fused Deposition Modeling Printed PLA/Nano β-TCP Composite Bone Tissue Engineering Scaffolds for Promoting Osteogenic Induction Function

  • Impact factors: 8
  • Publication: International Journal of Nanomedicine
  • Author:Wenzhao Wang, Pan Liu, Boqing Zhang, Xingyu Gui, Xuan Pei, Ping Song, Xia Yu, Zhengdong Zhang, Changchun Zhou
  • DOI citation-doi:10.2147/IJN.S416098
  • Date:2023-10-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation