Gadolinium Oxide Nanoparticles Reinforce the Fractionated Radiotherapy-Induced Immune Response in Tri-Negative Breast Cancer via cGAS-STING Pathway

  • Impact factors: 8
  • Publication: International Journal of Nanomedicine
  • Author:Boyi Yu, Xuanyi Lu, Xianglong Feng, Ting Zhao, Jiaxin Li, Yudie Lu, Fei Ye, Xiongxiong Liu, Xiaogang Zheng, Zheyu Shen, Xiaodong Jin, Weiqiang Chen, Qiang Li
  • DOI citation-doi:10.2147/IJN.S428044
  • Date:2023-12-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation