Gallic acid ameliorates colitis by trapping deleterious metabolite ammonia and improving gut microbiota dysbiosis

  • Impact factors: 6.4
  • Publication: mBio
  • Author:Jie Peng, Tong Liu, Pengfei Meng, Yue Luo, Siyue Zhu, Yanxin Wang, Mingxia Ma, Jiaojiao Han, Jun Zhou, Xiurong Su, Shiming Li, Chi-Tang Ho, Chenyang Lu
  • DOI citation-doi:10.1128/mbio.02752-23
  • Date:2023-12-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation