Gastrodia elata specific miRNA attenuates neuroinflammation via modulating NF-κB signaling pathway

  • Impact factors: 2.2
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE
  • Author:Jianyuan Fu, Zhong-teng Lu, Guang Wu, Zhe-cheng Yang, Xiaoqi Wu, Dan Wang, Zuo-ming Nie, Qing Sheng
  • DOI citation-doi:10.1080/00207454.2023.2280835
  • Date:2023-11-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation