Gegen Qinlian standard decoction alleviated irinotecan-induced diarrhea via PI3K/AKT/NF-κB axis by network pharmacology prediction and experimental validation combination

  • Impact factors: 4.546
  • Publication: Chinese Medicine
  • Author:Chen Jiamei, Li Min, Chen Rong, Xu Ziyi, Yang Xiaoqin, Gu Huan, Zhang Lele, Fu Chaomei, Zhang Jinming, Wu Yihan
  • DOI citation-doi:10.1186/s13020-023-00747-3
  • Date:2023-04-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation