Gelsolin inhibits autophagy by regulating actin depolymerization in pancreatic ductal epithelial cells in acute pancreatitis

  • Impact factors: 2.904
  • Publication: BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH
  • Author:Yang Huiying, Liang Zhihai, Xie Jinlian, Wu Qing, Qin Yingying, Zhang Shiyu, Tang Guodu
  • DOI citation-doi:10.1590/1414-431X2023e12279
  • Date:2023-01-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation