Ginkgetin suppresses ovarian cancer growth through inhibition of JAK2/STAT3 and MAPKs signaling pathways

  • Impact factors: 6.656
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Liangrong Wu, Chenchen Qian, Weiqi Zhang, Mengyun Shi, Xiuxiu Chen, Yi Wang, Feng Lin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.154846
  • Date:2023-04-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation