Ginkgolide attenuates memory impairment and neuroinflammation by suppressing the NLRP3/caspase-1 pathway in Alzheimer’s disease

  • Impact factors: 5.2
  • Publication: Aging-US
  • Author:Guang-Zhi Liu, Tian-Tong Niu, Qian Yu, Bao-Lei Xu, Xiao-Qing Li, Bo-Yi Yuan, Guo-Bin Yuan, Ting-Ting Yang, Hui-Qin Li, Yi Sun
  • DOI citation-doi:10.18632/aging.205072
  • Date:2023-10-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation