GLI1 facilitates collagen-induced arthritis in mice by collaborative regulation of DNA methyltransferases

  • Impact factors: 7.7
  • Publication: eLife
  • Author:Gaoran Ge, Qianping Guo, Ying Zhou, Wenming Li, Wei Zhang, Jiaxiang Bai, Qing Wang, Huaqiang Tao, Wei Wang, Zhen Wang, Minfeng Gan, Yaozeng Xu, Huilin Yang, Bin Li, Dechun Geng
  • DOI citation-doi:10.7554/eLife.92142
  • Date:2023-11-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation