Glycyrrhizic Acid-Lipid Framework Nanovehicle Loading Triptolide for Combined Immunochemotherapy

  • Impact factors: 9.5
  • Publication: ACS Applied Materials & Interfaces
  • Author:Ziyi Xu, Yu Huang, Yihan Wu, Jiamei Chen, Sai-Wang Seto, George Pak-Heng Leung, Yin Cai, Jingjing Li, Jinming Zhang
  • DOI citation-doi:10.1021/acsami.3c08003
  • Date:2023-08-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation