Golgi Reassembly Stacking Protein 2 Modulates Myometrial Contractility during Labor by Affecting ATP Production

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
  • Author:Fan Yang, Lina Chen, Bolun Wen, Xiaodi Wang, Lele Wang, Kaiyuan Ji, Huishu Liu
  • DOI citation-doi:10.3390/ijms241210116
  • Date:2023-06-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation