Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor Promotes Endometrial Repair after Injury by Regulating Macrophages in mice

  • Impact factors: 3.4
  • Publication: JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY
  • Author:Xiaohong Zhu, Sijia Chen, Peipei Zhang, Yana Ma, Xiu Liu, Haiyi Fei, jingjing Qian, Yanqing Hao, Lingling Jiang, Xiaona Lin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jri.2023.104156
  • Date:2023-09-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation