GSK-3β/β-catenin pathway plays crucial roles in the regulation of NK cell cytotoxicity against myeloma cells

  • Impact factors: 5.834
  • Publication: FASEB JOURNAL
  • Author:Jing Ren, Xiumei Feng, Yanan Guo, Dexiao Kong, Yongjing Wang, Juan Xiao, Wen Jiang, Xiaoli Feng, Xiaoli Liu, Ai Li, Congcong Sun, Mingming He, Bingen Li, Juandong Wang, Yang Jiang, Chengyun Zheng
  • DOI citation-doi:10.1096/fj.202201658RR
  • Date:2023-02-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation