GSN gene frameshift mutations in Alzheimer’s disease

  • Impact factors: 13.654
  • Publication: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY
  • Author:Yaling Jiang, Meidan Wan, XueWen Xiao, Zhuojie Lin, Xixi Liu, Yafang Zhou, Xinxin Liao, Jingyi Lin, Hui Zhou, Lu Zhou, Ling Weng, Junling Wang, Jifeng Guo, Hong Jiang, Zhuohua Zhang, Kun Xia, Jiada Li, Beisha Tang, Bin Jiao, Lu Shen
  • DOI citation-doi:10.1136/jnnp-2022-330465
  • Date:2023-01-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation