Harnessing astaxanthin-loaded diselenium cross-linked apotransferrin nanoparticles for the treatment of secretory otitis media

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Siqi Yang, Yanxian Wu, Xiaju Cheng, Leshuai W. Zhang, Yafeng Yu, Yong Wang, Yangyun Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.11.040
  • Date:2023-11-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation