Heat shock factor 1 promotes neurite outgrowth and suppresses inflammation in the severed spinal cord of geckos

  • Impact factors: 6.058
  • Publication: Neural Regeneration Research
  • Author:He Bing-Qiang, Li Ai-Cheng, Hou Yu-Xuan, Li Hui, Zhang Xing-Yuan, Hao Hui-Fei, Song Hong-Hua, Cai Ri-Xin, Wang Ying-Jie, Zhou Yue, Wang Yong-Jun
  • DOI citation-doi:10.4103/1673-5374.366495
  • Date:2023-01-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation