Helicobacter pylori-induced fibroblast-derived Serpin E1 promotes gastric cancer growth and peritoneal dissemination through p38 MAPK/VEGFA-mediated angiogenesis

  • Impact factors: 5.8
  • Publication: Cancer Cell International
  • Author:Cheng Wei, Liao Yonghui, Xie Yuan, Wang Qinrong, Li Leilei, Chen Yuanjia, Zhao Yan, Zhou Jianjiang
  • DOI citation-doi:10.1186/s12935-023-03177-1
  • Date:2023-12-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation